§ 1. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy https://www.studiosauna.pl/sklep/ dostępny pod wskazanym adresem internetowym, zarządzany i prowadzony jest przez StudioSauna Monika Słabosz i Edyta Pilarska s.c. Działalność identyfikuje się numerem NIP: 9492259049, oraz numerem REGON: 524188570 i jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Regulamin ten definiuje zasady korzystania ze wskazanego w §1sklepu internetowego oraz tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem w trybie „na odległość”.

§ 2. Pojęcia ogólne

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – spółka cywilna, występująca pod nazwą StudioSauna Monika Słabosz i Edyta Pilarska s.c. Działająca prawnie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9492259049, oraz numerem  REGON: 524188570.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.studiosauna.pl/sklep/ 
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – składane za pomocą formularza zamówienia na stronie internetowej sklepu, będące bezpośrednią deklaracją chęci zakupu w sklepie, zmierzające do zawarcia umowy na odległość Klienta ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz tworzący konto Klienta w panelu sklepu internetowego.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – zawiera zbiór dodanych przez Klienta produktów ze sklepu internetowego.
 13. Produkt – dostępny w sklepie przedmiot, z opisanym stanem magazynowym
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3. Kontakt ze Sklepem

 1. Siedziba firmy/ Adres sprzedawcy: Zielona 41, 42-256 Olsztyn woj. śląskie
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@studiosauna.pl, sklep@studiosauna.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: (+48) 727 203 901, 727 203 908
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ING Bank Śląski PL60 1050 1142 1000 0090 8199 1078
 5. Klient sklepu internetowego ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą w oparciu o powyższe dane kontaktowe
 6. Klient może kontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach pracy jego biura, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00

§ 4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Urządzenie stacjonarne typu komputer, laptop, urządzenie mobilne typu telefon, tablet z dostępem do Internetu i wykorzystujące komercyjne rozwiązanie przeglądarek internetowych ( np. Chrome, Edge, FireFox i inne)
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. Włączona obsługa plików cookies,

§ 5. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, przekroczeniu możliwości technicznych serwerów lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w PLN i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Sprzedawca jest płatnikiem VAT. Dokumentem zakupu Produktu jest paragon lub faktura VAT
 5. Koszt transportu definiuje Sprzedawca i jest kwotą opartą o stawki rynkowe przesyłek kurierskich. Sprzedawca dopuszcza możliwość darmowego transportu, jeśli takowy pojawia się w trakcie składania Zamówienia.

§ 6. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta Klienta w Sklepie wiąże się z podaniem danych osobowych Klienta. Do prawidłowego przeprowadzenia procesu zakładania Konta i składania Zamówienia, wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mail, nr telefonu. Klient deklaruje, że podane przez niego dane są poprawne.
 2. Założenie Konta w Sklepie nie wiąże się z dodatkowymi opłatami za usługę.
 3. Logowanie do Konta odbywa się po uprzednim podaniu loginu i hasła, deklarowanego w trakcie procesu zakładania Konta. Klient ma prawo do zmiany hasła dostępu do Konta, po uprzednim przejściu przez proces zmiany i nadania nowego.
 4. Klient ma możliwość usunięcia konta bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Usunięcie Konta odbywa się na zasadzie przekazania Sprzedawcy drogą mailową lub tradycyjną pocztową, stosownego oświadczenia.  

§ 7. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zamówienie można złożyć przy wykorzystaniu dostępu typu Gość lub po zalogowaniu na Konto.
 2. Kolejnym krokiem jest wybranie interesującego Produktu i dodanie go do Koszyka w żądanej ilości
 3. Złożenie Zamówienia w trybie Gość nie wymaga zalogowania na konto i daje w kolejnym kroku możliwość wypełnienia adresu dostawy i drogi dostarczenia Produktu. Logowanie na Konto Klienta umożliwia zdefiniowanie tych danych na stałę bez konieczności każdorazowego uzupełnienia adresu dostawy. Podając dane firmy oraz numeru NIP w formularzu zamówienia, Klient deklaruje chęć wystawienia dokumentu. Niewypełnienie opisanych powyżej pól danych oznacza zakup Produktu na podstawie Paragonu.
 4. Klient potwierdza złożenie Zamówienia klikając w przycisk „Kupuję i płacę”
 5. Kolejnym krokiem jest wybór sposobu płatności i metody dostawy.

§ 8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 • Przesyłka kurierska,
 • Odbiór osobisty

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem bankowym na konto Sprzedawcy podane w niniejszym regulaminie
 • Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24, w tym przelewy bezpośrednie na konto Sprzedawcy lub przelewy typu BLIK

§ 9. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Przez Zawarcie Umowy Sprzedaży między stronami rozumie się wypełnienie i złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta maila potwierdzającego przyjęcie Zamówienia oraz jego dane szczegółowe. Niniejszy mail jest potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 3. Brak zamówionego towaru skutkuje niezwłocznym kontaktem Sprzedawcy z Klientem w celu podjęcia dodatkowych ustaleń oraz prognozowany termin realizacji Zamówienia. Przesunięcie terminu realizacji Zamówienia wiąże się z przesunięciem w czasie Zawarcia Umowy Sprzedaży. W zaistniałej sytuacji Klient ma prawo do odstąpienia od Złożenia zamówienia, wysyłając swoją deklarację do Sprzedawcy drogami komunikacji opisanymi w §3.
 4. Zawieszenie Zawarcia Umowy Sprzedaży występuje w sytuacji odroczenia płatności za Zamówienie. Jeśli odroczenie przekracza czas 7 dni, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia, co jest tożsame z brakiem Zawarcia Umowy Sprzedaży
 5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie produktu na stronie Sklepu. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Rozpoczęcie procesu dostawy Produktu rozpoczyna się od momentu zaksięgowania płatności za Zamówienie na koncie Sprzedawcy.
 7. W przypadku odbioru osobistego produktów z Zamówienia , gotowych do odbioru w różnych terminach wynikających z dostępności, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. W powyższym przypadku Klient ma prawo do odbioru osobistego produktów częściami lub w całości ( po wcześniejszym uzgodnieniu faktu ze Sprzedawcą). Rozpoczęcie procesu odbioru osobistego liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport i dostarczenie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia.

§ 10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. Prawo to wynika bezpośrednio ze specyfiki zawierania Umowy Sprzedaży na odległość oraz poza lokalem działalności Sprzedawcy.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą metod opisanych w §3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi ogólny wzór Odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

§11. Skutki odstąpienia od Umowy

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klinet odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 7. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
 10. której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 11. której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 12. której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 13. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 14. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 15. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

§ 11. Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 30 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 30 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską- Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą- Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§. 14. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.